Grep digits

tail -f /var/log/logs.log | egrep "\([0-9]{4,5} ms\)"